Informes

Expedient de concessió de llicència per practicar reformes en uns coberts situats al carrer de Torns per donar compliment a les alineacions i rasants que afecten a aquests terrenys per la prolongació del carrer de Vallparda

There are no relevant reports for this item