Fons comercial o d'empresa 602 - Can Trinxet

Expedients personal Seguretat Social Nòmines Facturació Llibre diari

Zone d'identification

Code de référence

ES CAT AMHL 602

Intitulé

Can Trinxet

Date(s)

  • 1933 - 1985 (Production)

Niveau de description

Fons comercial o d'empresa

Importance matérielle et support

60 metres, paper

Zone du contexte

Nom du producteur

Grup Can Trinxet

Histoire administrative

L’ indret de Can Trinxet, al barri de Santa Eulàlia, fou ocupat per primera vegada per una fàbrica tèxtil el 1890, propietat de Salvador Oller. El complex industrial Can Trinxet fou construït més tard, el 1905, per Joan Alsina per acollir l’empresa Avel•lí Trinxet dedicada a la confecció de filats i teixits de cotó.
Pocs anys més tard Avel•lí Trinxet donà entrada al negoci als seus fills Antoni i Francesc Trinxet Mas, d’aquesta manera l’empresa passa a dir-se Avel•lí Trinxet i Fills el 1917. En aquell moment ja era una de les fàbriques més importants de la ciutat amb 22.000 pues de filar, 364 telers estrets i 35 d’amples destinats a la producció de llençols. Un any després de la mort d’Avel•lí Trinxet, el 1918 els dos fills van adquirir la filatura de cotó de Miquel Gras ubicada a unes naus situades al costat de les dels Trinxet i especialitzades en llençols i panes. Durant la dècada dels anys vint compren una fabrica a Castellar del Vallès i el 1924 creen les Indústries complementaries del cotó dedicades a Tints i aprestos.
El 1929 s’integraren a la Unió Industrial Cotonera S.A (UIASA), societat que tenia com a objectiu la concentració de la indústria cotonera a Catalunya, Francesc Trinxet n’esdevé el gerent fins el 1941. Els Trinxet van aportar al nou trust els seus actius industrials a excepció de la secció de telers automàtics que es van traspassar a la nova empresa Trinxet S.A. el 1933.
El 1944, la familia Trinxet recomprà a UIASA els actius industrials que s’havien traspassat 15 anys abans i es crearan: Industries complementàries de Cotó S.A. Confeccions reunides S.A, Trinxet i Companyia SRC, Trinxet Industrial S.A. i Tints i Aprestos Moderns SA, el president del grup fou Antoni Trinxet i Mas fins el 1949
Amb l’esclat de la guerra Civil s’inicià un període de col•lectivitzacions. Trinxet S.A. esdevingué Trinxet Empresa Col•lectivitzada fins al final de la Guerra que l’empresa fou retornada als Trinxet.
Els anys quaranta van ser difícils per la indústria en general a causa de l’aïllament exterior del règim, no fou fins els anys 50 que es van reiniciar les relacions internacionals i es va liberalitzar la política econòmica. És a finals d’aquesta dècada quan apareix Textil Hilados SA.
Durant els anys seixanta es produeix el tancament de Trinxet S.A. i Trinxet Industrial S.A de les que naixeran Comercial e Industrial Trinxet S.A. i Comercial e Industrial Barcelonesa S.A , Trinxet Tèxtil S.A., Trintex S.A..
A la dècada dels 80 apareix la raó social de Patrimonial Immobiliària S.A..
El complex de Can Trinxet, a més a més de les naus industrials, constava d’una residència per als joves treballadors de la fàbrica, una infermeria i una escola on s’ensenyava a llegir i escriure a tot aquell que ho sol•licites.

Institution de conservation

Histoire archivistique

Aquest fons es va recuperar de les instal•lacions de l’empresa al febrer del 2000 i es va instal•lar als dipòsits del Carrer cultura. El primer tractament va ser a l’any 2006 quan es va portar a desinfectar i desinsectar. No és fins a l’any 2009 que ingressa a les dependències de l’Arxiu Municipal al carrer Cobalt, i al 2010 comença el seu tractament arxvístic.

Modalités d'entrée

Febrer 2000 (recuperació)

Zone du contenu et de la structure

Présentation du contenu

Aquest fons ha conservat quatre gran grups de sèries: Administració general (fa referència a la gestió de l’empresa, a la gestió dels recursos humans i al patrimoni); Administració econòmica (fa referència a la gestió econòmica i financera de l’empresa); Producció (fa referència a la producció industrial) i Impresos.

Donació de la família Vidal:


  • 2 fotografies (vista aèrea de la fàbrica i una on apareix l'Avelino Trinxet i el Gil Vidal
  • 3 cartes entre la fàbrica i Gil Vidal
  • 4 retalls de premsa (3 necrològiques de la mort d'Avelino Trinxet i una sobre la modificació del PGM a Can Trinxet)

Évaluation, élimination et calendrier de conservation

Tota la documentació és de conservació permanent.

Accroissements

No estan previstos nous ingressos perquè el grup d’empreses va deixar la seva activitat industrial a meitats dels anys vuitanta

Mode de classement

El quadre de classificació és el resultat de la identificació de les sèries a partir de les activitats que denota la documentació ja que va ser impossible recuperar l’ordre original del fons.
100. ADMINISTRACIÓ GENERAL
110. GERENCIA
111- Correspondència
112- Gerencia
120 PERSONAL I SEGURETAT SOCIAL:
121- Expedients de personal
122- Seguretat social
123- Nòmines
124- Resum de plantilla i salaris
125- Relació IRPF
126- Mutualitats
127- Prestacions socials
128- Plus familiar
130 -MEDICINA Y SEGURETAT LABORAL
131- Fitxa de reconeixement
132- Historial mèdic
133- Fitxes mèdiques
134- Dispensari
135- Radiografia de Tòrax
140- PATRIMONI
141- Inventari de bens
200. ADMINISTRACIÓ ECONÓMICA
211- Factures Blaves
212- Llibretes albarans
213 -Fulls d’albarans
214- Fulls albarans en mal estat
215- Albarans de devolució
216- Albarans de confecció
217- Facturació
218- Abonaments i càrrecs
219-Relació abonaments
221- Llibre diari
222- Expedients de Clients
223- Moviments de Caixa a Fábrica
224- Factures FECSA
300. PRODUCCIÓ
311- Fitxes de producció
312- Fitxes d’entrega d’ordres a confecció
313- Registre peces de confecció
314- Costos confecció
315 -Fitxes de peces acabades
316- Preus confecció
317- Inventari de confeccionats
318- Control de peces acabades
319- Ordre de Subministrament confecció
321- Proposta de comandes
322- Comunicats de Producció diària
323- Resum de metres i kg per setmana
324- Registre de magatzem
325- Control diari valor existències Magatzem
326- Notes magatzem
400. IMPRESOS
411- Catàlegs i mostraria
412- Revistes
413- Targetes de visita
414- Enganxines
415- Tampons

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Documentació sotmesa a la legislació vigent sobre accés i protecció de dades personals.

Conditions de reproduction

Documentació sotmesa a la legislació vigent sobre accés i protecció de dades personals.

Langue des documents

  • catalan
  • espagnol

Écriture des documents

Notes sur la langue et l'écriture

Caractéristiques matérielle et contraintes techniques

Per a la bona conservació dels documents s’ha procedit a realitzar una neteja en sec, amb aspirador, alhora que s’han eliminat els clips i les grapes. S’han canviat les carpetes ja que les originals estaven molt malmeses a causa d’haver patit humitats.

Instruments de recherche

Les sèries tractades a nivell d’unitat documental composta són:
• 121 Expedients personals
• 122 Seguretat social
• 123 Nòmines
• 217 Facturació

La sèrie tractada a nivell d’unitat d’instal•lació és:
• 221 Llibre diari

La resta de sèries estan identificades però pendents de tractament (323 UI)

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

La documentació és original

Existence et lieu de conservation des copies

Unités de description associées

MASCARELL, Mireia. L’Hospitalet de Llobregat; recull gràfic 1890-1965. El Papiol: Efadós 2003. P.451-454

CABANA VANCELLS, Francesc. Fàbriques i empresaris. Els protagonistes de la Revolució industrial a catalunya. V.3. Barcelona: Enciclopedia Catalana 1994. P.246-249

Descriptions reliés

Zone des notes

Identifiant(s) alternatif(s)

Points d'accès

Points d'accès sujets

Points d'accès lieux

Points d'accès Noms

Zone du contrôle de la description

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

Règles et/ou conventions utilisées

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxius i Associació d’Arxivers de Catalunya, 2007.

Niveau d'élaboration

Ébauche

Niveau de détail

Langue(s)

Écriture(s)

Sources

Zone des entrées

Sujets en relation

Personnes et organismes en relation

Lieux en relation