Fons comercial o d'empresa 608 - Benito Samitier - Samitier S.A. - Instal Mivat S.A.

Àrea d'identificació

Codi de referència

ES CAT AMHL 608

Títol

Benito Samitier - Samitier S.A. - Instal Mivat S.A.

Data(es)

 • 1966 - 2012 (Creation)

Nivell de descripció

Fons comercial o d'empresa

Volum i suport

54 capses d'arxiu. Suport paper, gràfic i fotogràfic

Àrea de context

Nom del productor

Benito Samitier - Samitier S.A. - Instal Mivat S.A. (1966-2012)

Història del productor

Empresa familiar de serveis elèctrics que ha canviat de nom tres vegades: Benito Samitier (1966-1982); Samitier S.A. (1982-2002); Instal Mivat S.A. (2002-2012). Ubicada al carrer Leonardo da Vinci 14 bis, del barri de Sant Josep, va ampliar els seus locals amb la utilització d'un altre espai al mateix carrer.
Entre molts d'altres, van ser proveïdor de serveis, instal·lacions i automatitzacions a les empreses del grup Industrias de Ópticas S.A. (INDO) al barri de Santa Eulàlia, entre finals de la dècada dels seixanta fins a l'any 2007 en que INDO va tancar la fàbrica.

Història arxivística

Empresa que ha canviat de nom al llarg dels anys: Benito Samitier (1966-1982); Samitier S.A. (1982-2002); Instal Mivat S.A. (2002-2012).

Dades sobre l'ingrés

Data d'ingrés: 22/03/2017. Donació de Manel Vázquez Montreal, administrador únic de l'empresa que ha plegat.

Àrea de contingut i estructura

Abast i contingut

ARXIU HISTÒRIC EMPRESES: B. SAMITIER - SAMITIER, S.A. - INSTAL MIVAT, S.A.

Nº. Arx. Denominació Arxivador: Descripció contingut Unitats Període

1 TC-TC2 SAMITIER, S.A. 1983-2001 Fitxes Alta/Baixa INP-Seg. Social treballadors B.SAMITIER 77 1966-1982
1 TC-TC2 SAMITIER, S.A. 1983-2001 TC1-TC2 mensuals SAMITIER, S.A. 1983-2001
2 TC1-TC2 SAMITIER,S.A.-INSTAL MIVAT, S.A. TC1-TC2 mensuals SAMITIER, S.A. - INSTAL MIVAT, S.A. 8 SOBRES 2002-2009
3 Contractes Rescindits-ERO 2011-Nómines 2011
Seg. Soc. - 2010/2011 (INSTAL MIVAT, S.A.) Carpetes documentació personal i Rescissió Contractes 15 carp. 2011
3 Nómines mensuals treballadors gener/juny-2011 15 2011
3 Resums mensuals de nómines gener/juny-2011 6 2011
3 TC1-TC2 mensuals - INSTAL MIVAT, S.A. 2010 12 2010
3 TC1-TC2 mensuals - INSTAL MIVAT, S.A. 2011 (01-06/2011) 6 2011
3 Documentacio ERO-2009 2009
3 Documentacio extinció contractes ERO-2011 2011
3 Docum. Eleccions Sindicals SAMITIER, S.A. 1995-2000 2 EXP. 1995-2000
3 Docum. Eleccions Sindicals INSTAL MIVAT, S.A. 2003/06/10 3 EXP. 2003-2010
3 Llibre de Visites Inspecció de Treball i Seg. Social 1 2006-20101
4 Altes Seg. Soc. "CCC"- Mútues Accidents-Baixes
malaltia/acc. 2006-2011, Doc. Comntractes ETT-
Correspònd. AEAT/Seg.Soc-Fallides clients-
Documentació Concursal. Doc. Inscripió Empresa Seg. Soc. "CCC" 1 carp. 1984-2004
4 Doc. Afiliciació/Baixa Mútues Acc. Treball SAMITIER, S.A. 1995-2000
4 Doc. Afiliciació/Baixa Mútues Acc. Treball INSTAL MIVAT, 2003-2009
4 Doc. Altes/Baixes accidents laborals 1 carp. 2006-2009
4 Doc. Contractes Treballadors a E.T.T. 1 carp. 2010
4 Correspondència diversa AEAT - Seg. Social - Jutjats 1 carp. 2007-2009
4 Doc. Fallides clients/proveïdors 3 carp. 2006-2009
4 Doc. Concurs Creditors INSTAL MIVAT, S.A. 2 carp. 2011
5 FOTOS Fotografíes Locals Empresa-Instal•lacions-Quadres Elèctrics i sortides d'empresa.
5 Diversos 1970-

6 COMPTABILITAT Balanços SAMITIER,S.A. : 1989-90-91-92-93-94-95-97 8 carp. 1989-1997
6 Informes financers SAMITIER,S.A.-Instal MIVAT, S.A. 2001-02-03-04-05-06-07
6 7 carp. 2001-2007
6 Llibre Diari SAMITIER, S.A. - 1984 1 Carp. 1984
6 Llibre de Balanços INSTAL MIVAT, S.A. -2005 1 Carp. 2005
6 Resum comptable Exercicis 1977-1991 1 full 1977-1991
6 Disquet 8" Comptabilitat SAMITIER, S.A. 1983 1 Dkt. 1983
6 Disquets 5 1/4" Comptabilitat SAMITIER, S.A. i programa
6 de comptabilitat "APLICON" 14 Dkts. 1984-1991
6 Disquets 3 1/2" Declar. 347 SAMITIER, S.A. 1994-95-98-99 5 Dkts 1994-1999
6 Disquets 3 1/2" Declar. 347 INSTAL MIVAT, S.A. - 2006 1 Dkt. 2006
6 Disquets 3 1/2" Diversos SAMITIER, S.A.Bancs-Nómines-Base Dades, dissenys Sobres-cartes-tarjes
6 Dkts 1997-2000

7 LLIBRES OFICIALS SOCIETATS Llibre d'actes 1 1982-2011
7 SAMITIER-S.A. - INSTAL MIVAT, S.A. Llibre de Balanços 1 1982-1988
7 Registre d'Accions Nominatives 1 1982-2004
7 Registre d'Accions Nominatives 1 2010
7 Tarja C.I.F. SAMITIER, S.A. 1 1987
7 Tarja C.I.F. U.T.E. SAMITIER, S.A. y ELECTR.BENAGES, S.A. 1 1994
7 Constitució U.T.E. SAMITIER, S.A. y ELECTR.BENAGES, S.A. 1 1994
7 Disolució U.T.E. SAMITIER, S.A. y ELECTR.BENAGES, S.A. 1 1995

8 DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA Llibre de Caixa 1 1965-1969
8 Llibre Registre de factures 1 1966-1970
8 Contractes de lloguer locals L. da Vinci, 10 (14) 1 1965-2002
8 Contractes ENHER locals L. da Vinci, 10-12 (14) 1965-66-70 1 1965-1970
8 Inscrip. Seg.Soc "B.SAMITIER-Oficina Técnica y Seg.Soc. 1 1986-1989
8 Contribució Urbana i Taxes Municipals L. da Vinci, 7 1 1974-1990
8 Doc. Apertura-radicació-guals locals L. da Vinci, 7-9 1 1969-1997
8 Carnets Instalador B. Samitier Romance - Cens Laboral 1 1971-1979
8 Inscrip. Emp. SAMITIER, S.A. Registres Generalitat 1 1983-2003
8 Convenis i alta a Mutua Metalúrgica 1 1968-1986
8 Comun. Plantilla canvi empresa a SAMITIER, S.A. 6 1982
8 Alta/Canvi empresa a SAMITIER, SA - Inst. Nac. Prev 1 1982
8 Llibre de Matrícula del Personal 1 1967
8 Llibre de Matrícula del Personal 1 1982
8 Llibre de Matrícula del Personal 1 1982
8 Llibre Visites Inspecc. Treball 1975+Fulls: 1982-98-02-04-06 1 1975-2006

9 Bobinatge de motors Àlbum de dibuix bobinats diversos motors fet al taller 1 1984
Projectes INDO, SA c/. Pere IV - Bcn. Llibreta de dades de motors rebobinats a taller 1 1984
Proyecto alumbrado oficinas INDO,S.A. c/Pedro IV,78-84 1 1973
Proyecto alumbrado taller INDO,S.A. c/Pedro IV,78-84 1 1973
Documentació Sistema Qualitat ISO-9000 de l'empresa. 2 1999-2010

10 CARPETA ESQUEMES ELÈCTRICS Esquemes en paper vegetal i còpies en paper imprés de quadres i circuits elèctrics muntats a taller
1 carp. 1978-1997
Calendari paret gran SAMITIER, S.A. 1 ut. 2002
Originals Disseny ImpresosMIVAT en cartolina tamany foli 1 ut. 2003
Logo Instal Mivat tamany gran adhesiu per a vidre 1 ut. 2003
Diplomes diversos cursos formació tècnica 6 uts. 1978-2001

11 Impressos Oficina-Material Publicitat Impressos oficina SAMITIER,S.A. - Imatge corp. ISO-9002 1 1999-2002
Full publicitari SAMITIER,S.A. - Imatge corp. ISO-9002 4 2000
CD - SAMITIER,S.A. - Imatge corp. ISO-9002 1 2000
Dkt 3 1/2" - Logos SAMITIER,S.A. - Imatge corp. ISO-9002 1 2000
Propostes nova imatge corp. INSTAL MIVAT, S.A. 1 2003
Etiquetes "Nova denominació i Domicili Social" Instal Mivat 1 2003
Carpeta-Dossier publicitari-Referencies Instal.- Fotos 2 2003
Calendari paret 2003 2 2003
Tarjes felicitació Nadal-2003 2 2003
Tarjes felicitació Nadal-2004 2 2004
Proposta Logotip 40é aniv. Instal Mivat 1 2005
Blocs notes-Bolígrafs- Calendaris butxaca-2006 - 40é aniv. 2 2006
Campanya publicitat-2008 1 2008
CD - INSTAL MIVAT, S.A. - Recopl. WEBs 2000-2005 - WEB-2008 - Catàlegs Descalcif-Ósmosi
1 2008
Carpeta models publicitat Clients-Altres 1 2008
Full Canvi Lluminàries Ajunt. Barcelona (Samitier, S.A.) 1 1997-98
Pàg. "La Vanguardia" 29/03/03-Inst. a CIRCUTOR,S.A.(Mivat) 1 2003

12 Personal - Contractes Anul•lats A -G
13 Personal - Contractes Anul•lats H-Z
14 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CIF-Certfi. Digitals AEAT-ANF/I.A.E. Lic. Fiscal 1969-1991
Impostos-Cambra Comerç-Escriptures-Còpies Docs. Notari.
Registre Mercantil
15 GENERALITAT Reg. Industrial/D.Q.E./Carnets/R.E.A./
16 AJUNTAMENT Llic. Municipals/Impostos Mun./Obres-Reformes, plànols
17 PÒLISSES ASSEGURANÇA Resp. Civil/Locals/Montepio Metalurgic/CETIB
18 IMPOST DE SOCIETATS Comptes Anuals 2005-2011/IVA/IRPF/347
19 BANCS Avals i Prèstecs
20 INMOVILITZATS
21 DOCUMENTACIÓ VEHICLES Leassings i Rentings
22 RISCOS LABORALS -1
23 RISCOS LABORALS -2
24 GASTOS GENERALS - 2008 Gastos Grals. / Fulls Salari / Doc. Caixa
25 GASTOS GENERALS - 2009 Gastos Grals. / Fulls Salari / Doc. Caixa
26 GASTOS GENERALS - 2010 Gastos Grals. / Fulls Salari / Doc. Caixa
27 BANCS - 2010
28 FACTURES REBUDES 1R. TRIM - 2010 1-196
29 FACTURES REBUDES 2N. TRIM - 2010 197-445
30 FACTURES REBUDES 3R. TRIM - 2010 446-659
31 FACTURES REBUDES 4R. TRIM - 20110 660-925
32 FRES. PROVEÏDORS AMB ALBARANS - 2010 A - C
33 FRES. PROVEÏDORS AMB ALBARANS - 2010 E - H
34 FRES. PROVEÏDORS AMB ALBARANS - 2010 O - W
35 FRES. PROVEÏDORS AMB ALBARANS - 2010 VARIOS
36 FACTURES EMESES - 2010 101-293
37 FACTURES EMESES - 2010 294-471
38 FACTURES EMESES - 2010 472-612
39 FACTURES EMESES - 2010 613-845
40 FACTURES EMESES - 2011 - 2012
41 FACTURES REBUDES - 2011 Factures rebudes 2011 / Contractes Serveis / Doc. L.O.P.D.
42 FACTURES PDTES. PAGAMENTS - 2011
43 FACTURES PAGADES - 2011 Factures Proveïdors amb albarans
44 instal•lacions a clients de L'Hospitalet M. C. TRINTER - Ctra. Mig, 94
45 instal•lacions a clients de L'Hospitalet INSACE, S.L. -Ctra. Mig, 94
46 instal•lacions a clients de L'Hospitalet ISIDRO HERREIZ, S.A.
47 instal•lacions a clients de L'Hospitalet SINTAS Y CASALS, S.A.
48 instal•lacions a clients de L'Hospitalet SUMINISTROS Y COMPONENTES, S.L.
49 instal•lacions a clients de L'Hospitalet LA ESPIGA DE L'HOSPITALET - 1
50 instal•lacions a clients de L'Hospitalet LA ESPIGA DE L'HOSPITALET - 2
51 instal•lacions a clients de L'Hospitalet C. E. JOAN XXIII - 1
52 instal•lacions a clients de L'Hospitalet C. E. JOAN XXIII - 2
53 instal•lacions a clients de L'Hospitalet C. E. JOAN XXIII - 3
54 instal•lacions a clients de L'Hospitalet C. E. JOAN XXIII - 4

Documentació i Imatges digitalitzades contingudes en disc extern o llapis de memoria detallada per directoris i subdirectoris
Direcció:


 • Cartes, informes i adreces en Word
 • Documents diversos Excel
 • Documentació ERO-2009
 • Models de signatura en documents
 • Resum de la documentació Concurs de Creditors-2011

Fotografies Locals i Festes Empresa SAMITIER-INSTAL MIVAT,S.A.

 • Festes Empresa: Fotografíes de sortides i festes empresa, clasificades per dates..
 • Locals Empresa: Fotografíes dels diversos locals ocupats per les empresses entre 1970-2012 clasificades per locals i dates.

Fotografies Obres-Instal•lacions.

 • Fotografíes clasificades en 66 subdirectoris per ordre alfàbetic de nom de client, corresponent a treballs realitzats, d’eines i altres.

Gestió.

 • Carnets-Registres: Documentació acreditativa dels carnets d’instal•lador (persones físiques) i Registres oficials (empresa)
 • Comercial: Base dades Campanya de mailing-2008; Catàlegs publicitaris,Mailings,Webs 2000-2005 i 2008 I dades clients.
 • Documentació: Organitzada en 15 subdirectoris amb tota la relativa a Impostos, Assegurances, Registre Mercantil, Contractes de Clients i Proveïdors, del Personal, Salaris i Seg.Soc 2009-2011; Escriptures notarials i dels vehicles.
 • Legislació: Recull de Legislació diversa distribuida en 6 subdirectoris.

Oficina Tècnica.

 • Documentació principalment técnica, organitzada en 18 subdirectoris principals que contenen la documentació generada per la realització d’obres i instal•lacions (38 subdirectoris) generalment de mitjà i gran format, com són:

Catàlegs de materials, Pressupostos, Esquemes, Memòries Tècniques i Projectes de Legalització. També inclou Formats d’impressos, logos, segells, etc.
Qualitat ISO-9001

 • Subdirectori que conté en arxiu comprimit tota la documentació generada entre 1999-2010 per la implantació i gestió d’un sistema de qualitat.

Riscos-Laborals

 • Tota la documentació generada per la implantació del sistema de prevenció de RRLL i de vigilancia de la salud. Sistema, registres acreditatius, plans de prevenció, etc. (6 subdirectoris)
 • Llibre "INDO. Medio siglo de óptica" (1989)

Informació sobre avaluació, tria i eliminació

Pendent d'avaluar

Increments

No se n'esperen. Ingressa tot el fons.

Sistema d'organització

Àrea de condicions d'accés i ús

Condicions d'accés

Condicions de reproducció

Llengua(ües) dels documents

Escriptura dels documents

Informació addicional sobre les llengües i escriptures

Característiques físiques i requeriments tècnics

Instruments de descripció

Inventari analític de capses en PDF i en EXEL i relació en WORD de l'arxiu digital.

Àrea de documentació relacionada

Existència i localització dels originals

Existència i localització de reproduccions

Documentació relacionada

Descripcions relacionades

Àrea de notes

Identificador(s) alternatiu(s)

Punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Punts d'accés per noms de persones

Àrea de control de la descripció

Identificador de la descripció

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat de descripció

Esborrany

Nivell de detall

Llengua(ües)

Escriptura(es)

Fonts

Metadades de l'objecte digital

Nom del fitxer

Inventari_Empreses.pdf

Tipus de suport

Text

tipus Mime

application/pdf

Mida del fitxer

252.5 KiB

Pujat

25 de novembre de 2019 8:46

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Master)

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Reference)

Àrea de drets sobre l'objecte digital (Thumbnail)

Àrea d'ingressos

Matèries relacionades

Persones i organismes relacionats

Llocs relacionats