Mostrar 358 resultados Descrição arquivística

Llicències d'obra major

Documents generats pel tràmit de la llicpencia urbanística preceptiva per realitzar construccions de nova planta o que comporten la modificació de l'estructura, superfície o volum d'un edifici ja existent.

Resultados 1 a 10 de 358