Mostrando 100 resultados Descripción archivística

Arxiu Municipal de Hospitalet de Llobregat Sólo objetos digitales

Arrendaments i comptes

1761-1839, L’Hospitalet Propios. Llibre de registre d’arrendaments i llibre de comptes Conté: 1. Llibre ahont se continuará lo que lo clavari del comu del lloch de Sta. Eulalia de Provensana als. del Hospitalet Bisbat de B[arcelon]na. cobrará dels...

Resultados 1 a 10 de 100