Informes

Plànol de situació de les parcel·les emplaçades al Polígon Gornal amb indicació de les finques adquirides per a ser destinades a Centre Cultural i Esportiu XALOC SA i de les no adquirides i que han de ser expropiades.

There are no relevant reports for this item