Informes

Pla especial de reforma interior de revisió del planejament urbanístic vigent en el Sector Can Serra, modificat segons impugnacions

There are no relevant reports for this item